Skip to main content
Tożsamość Administratora Administratorem Państwa danych osobowych jest Invest House Spółka Akcyjna (KRS: 0000295820). Siedziba Administratora znajduje się w Krakowie, przy ul. Bociana 20 (31-231 Kraków).
Kontakt z Administratorem Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:
·       adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków
·       adres e-mail: biuro@invest-house.com.pl
·        formularz kontaktowy na stronie internetowej invest-house.com.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
·       odpowiedzi na pytanie zamieszczone w formularzu oraz kontaktu w związku z Państwa wiadomością, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości prowadzenia komunikacji z potencjalnymi Klientami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
·       w razie nawiązania współpracy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), wykonania obowiązków prawnych związanych z wykonaniem i rozliczeniem umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz kontaktu w sprawach związanych z umową, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
·       w przypadku wyrażenia zgody na kontakt marketingowy w przyszłości, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o nowych inwestycjach Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Państwa adres (art. 6 ust. 1 lit a RODO).Zwykle podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa. W razie zawarcia umowy oraz realizacji obowiązków podatkowych, prawidłowe oznaczenie stron umowy oraz oznaczenie stron na fakturze jest wymogiem ustawowym, więc w tym zakresie podanie danych jest obowiązkowe.
Kategorie odbiorców Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty wykonujące czynności na naszą rzecz, takie jak:
• podmioty świadczące usługi hostingowe, dostawcy poczty elektronicznej oraz usług IT;
• podmioty świadczące usługi księgowe (w razie nawiązania współpracy)
• podmioty świadczące usługi marketingowe (w razie wyrażenia zgody na kontakt marketingowy w przyszłości)
• podmioty świadczące obsługę prawną (w tym kancelarie notarialne), obsługę podatkową oraz inne usługi doradcze.
Okres przechowywania Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie oraz do zapewnienia ciągłości komunikacji na wypadek dodatkowych pytań w przyszłości.

W przypadku zawarcia umowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres jej wykonywania.

W przypadku gdy wyrażą Państwo zgodę na prowadzenie komunikacji marketingowej w przyszłości, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub do momentu wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W pozostałym zakresie, Państwa dane osobowe zostaną usunięte po przechowywaniu ich w zakresie i czasie wymaganym przez przepisy prawa (np. obowiązki podatkowe) – jest to co do zasady okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
·         dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)
·         sprostowania danych (art. 16. RODO)
·         usunięcia danych (art. 17 RODO)
·         ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
·         przenoszenia danych (art. 20 RODO)
·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
·         niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Profilowanie Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.
Prawo do wniesienia skargi W przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.